รายชื่อสมาชิก

สมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก ประเทศไทย
 
รหัส T - สมาชิกกิตติมศักดิ์
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล จังหวัด หมายเลข
สมาชิก
บัตรสมาชิก
วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ
1   นาย TWMC กรุงเทพมหานคร T63001 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563
 
 
รหัส T - สมาชิกกิตติมศักดิ์
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล จังหวัด หมายเลข
สมาชิก
บัตรสมาชิก
วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ
1   นาย TWMC กรุงเทพมหานคร W63001 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563
 
 
รหัส M - สมาชิกวิสามัญ (บุคคลทั่วไป VIP)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล จังหวัด หมายเลข
สมาชิก
บัตรสมาชิก
วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ
1   นายปฐมพงศ์ โรจน์กมลไชย กรุงเทพมหานคร M63001 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563
 
 
รหัส C - สมาชิกวิสามัญ (บุคคลทั่วไป)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล จังหวัด หมายเลข
สมาชิก
บัตรสมาชิก
วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ
1   นายTWMC กรุงเทพมหานคร C63001 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563