ASIA MARCHING ARTS


Band & Performers Regulations
คุณสมบัติของวงโยธวาทิตและผู้เข้าประกวด

Independent Class

 • No restriction of education requirements. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องสถานศึกษา
 • No restriction of nationality. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 • No performing member age requirements for unit entry. ไม่จำกัดอายุของนักดนตรีและนักแสดงประกอบ
 • A performer can only be playing and representing ONE TEAM in each category, also not allow to join in Scholastic Class. นักดนตรีและนักแสดงประกอบสามารถลงประกวดได้เพียงวงเดียวเท่านั้นในแต่ละประเภท และไม่สามารถลงประกวดในรุ่น Scholastic

Scholastic Class

 • Can combine students from different school in same province and use only one name team. วงโยธวาทิตสามารถรวมโรงเรียนได้มากกว่าหนึ่งโรงเรียน โดยให้ใช้ชื่อวงโยธวาทิตเพียงชื่อเดียวและต้องอยู่ภายในจังหวัดเดียวกันเท่านั้น
 • No restriction of nationality. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 • Performers must studied at sponsoring school not less than one semester. ผู้ที่ลงประกวดต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการประกวดมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา
 • Performing member age requirement for unit entry must NOT over than 18 years old, born since 2001 (Count by year only) except Drum Major. อายุของผู้เข้าประกวดต้องไม่เกิน 18 ปี โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 (นับปีเกิดเท่านั้น ไม่นับวันที่) ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 • Each scholastic group shall submit eligibility certification signed by the authorizing school principal or administrator listing all approved participants not over than one 90 days. ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละแห่งลงนามรับรองรายชื่อทั้งหมด หนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน (หนังสือรับรองให้รวมรายชื่อทั้งหมดแล้วลงนามท้ายแผ่น ไม่ต้องแยกรายบุคคล)
 • No competing group may compete with less than six (6) performers on the floor of competition at any time including any student conductors (optional). จำนวนผู้ลงประกวดรวมทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 6 คน รวมผู้อำนวยเพลง (ถ้ามี)
 • For scholastic percussion category allow to have pit percussion performers not over 5 people (No requirements about instruments) or don't use pit percussion also fine. สำหรับประเภท Scholastic Percussion จะมี pit percussion หรือไม่มีก็ได้ แต่ทั้งนี้อนุญาตไม่ให้เกิน 5 คน (ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเครื่องดนตรี)
 • A performer can only be playing and representing ONE TEAM in each category. นักดนตรีและนักแสดงประกอบสามารถลงประกวดได้เพียงวงเดียวเท่านั้นในแต่ละประเภท

 

How to Change Class
การเปลี่ยนรุ่น

 • After completed registration please send requirement letter to TWMC and allow to change class 30 day before competition date, after that not allow to change class in any case. หลังจากที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วหากต้องการเปลี่ยนรุ่นให้ส่งหนังสือคำร้องมาที่สมาคมฯ โดยสามารถเปลี่ยนรุ่นได้ก่อนวันประกวด 30 วันเท่านั้น หลังจากนั้นจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนรุ่นการประกวดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • Any participants over age limit or over quantity of participants rules will not allow to join competition. กรณีตรวจเจอผู้เล่นที่อายุเกิน หรือจำนวนผู้เล่นเกินจากที่กติกากำหนด ต้องถูกตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดเท่านั้น
 • For scholastic class must show student certificate follow details that mention in the rules, if not show must change to Independent Class only. สำหรับประเภท Scholastic Class ต้องส่งจดหมายรับรองการเป็นนักเรียน หากไม่มีต้องถูกปรับเป็นรุ่น Independent Class เท่านั้น [ คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างหนังสือรับรอง ]

Band & Grouping (Based on Number of Participants)
การแบ่งกลุ่มตามจำนวนนักดนตรีและนักแสดง

 • Group A : Less than 40 performing members. จำนวนนักดนตรีและนักแสดง น้อยกว่า 40 คน
 • Group AA : 40 to 60 performing members. จำนวนนักดนตรีและนักแสดง ระหว่าง 40-60 คน
 • Group AAA : 61 to 80 performing members. จำนวนนักดนตรีและนักแสดง ระหว่าง 61-80 คน
 • Group AAAA : 81 to 100 performing members. จำนวนนักดนตรีและนักแสดง ระหว่าง 81-100 คน
 • Group A+ : 101 to 120 performing members. จำนวนนักดนตรีและนักแสดง ระหว่าง 101-120 คน
 • Group AA+ : 121 to 140 performing members. จำนวนนักดนตรีและนักแสดง ระหว่าง 121-140 คน
 • Group AAA+ : Over 140 performing members. จำนวนนักดนตรีและนักแสดง มากกว่า 140 คน

 

Category
ประเภทของการประกวด

 • Winds
  • Independent Class
  • Scholastic Class
 • Percussion
  • Independent Class
  • Scholastic Class
 • Color Guard
  • Independent Class
  • Scholastic Class

 

Event Performance
รายละเอียดการประกวด

 • Every Band must performance for Preliminary and Finals. วงโยธวาทิตทุกวงจะต้องประกวดในรอบจัดลำดับคะแนน และรอบชิงชนะเลิศ
 • Judging System sanction by AMBC, all classes are being judged by different criteria. ระบบการตัดสินใช้รูปแบบและได้รับการรับรองจากสมพันธ์วงโยธวาทิตเอเชีย (AMBC) โดยในแต่ละรุ่นจะใช้เกณฑ์การตัดสินที่แตกต่างกัน
 • Electric instruments allow using. สามารถใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องดนตรีไฟฟ้าได้
 • A band is allowed five (5) minutes to set-up and warm-up anywhere in the performance Area (No Penalty). การจัดสนามและจัดเครื่องดนตรีประเภท Pit Percussion และการวอร์มอัพ ไม่มีการคิดเวลา แต่ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 5 นาที
 • Props and equipment not allow to put inside the stadium before or after competition, must take everything out from competition area. Please design everything follow entrance size. ฉากและอุปกรณ์ทุกชนิด ไม่อนุญาตให้วางไว้ในสนาม ทั้งก่อนและหลังการประกวด ฯ ต้องเคลื่อนย้ายเข้าและออกจากพื้นที่การประกวด ฯ เท่านั้น ทั้งนี้โปรดออกแบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พอดีกับขนาดทางเข้าออกสนาม
 • A band is allowed a performance time of 5 to 9 minutes. The timing will begin at the conclusion of the Five minutes’ set-up/warm-up time, following the announcement that…. เวลาที่ใช้ในการบรรเลงเพลงประกวดไม่ต่ำกว่า 5 นาที และไม่เกิน 9 นาที โดยสามารถเริ่มการแสดงได้ทุกพื้นที่ในสนามการประกวด หลังจากการจัดสนาม หรือ วอร์มอัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการประกาศก่อนการแสดงดังนี้

Band & Announcer Command สัญญาณการประกาศก่อนการแสดง

Step 1 : “Ladies & Gentlemen Welcome to the floor, from __

Step 2

“The performance of 20XX Program ______ Asia Marching Arts Thailand Championships proud to present ______ ”

Start the Show….

The first step or first moving by the band after the announcement will start count time to performance. If the first step or first moving of performance has not occurred within 30 seconds of conclusion of the announcement, the timer will commence timing.
หลังจากการประกาศจบลงแล้ว เสียงดนตรีเสียงแรก หรือ การขยับท่าทางต่าง ๆ ครั้งแรก จะเริ่มจับเวลาในการประกวด หากหลังจากการประกาศจบลงแล้วไม่มีการบรรเลงหรือการการขยับท่าทางต่าง ๆ เกิดขึ้น จะเริ่มจับเวลาหลังจากเวลาผ่านไป 30 วินาที

 • Teams should completely vacate the performance field within three (3) minutes of the end of the Performance (no penalty). หลังจากประกวดสิ้นสุดลงแล้ว การขนอุปกรณ์และเครื่องดนตรีออกจากสนามไม่มีการจับเวลา แต่ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 3 นาที
 • Not allow to use Fire, live animal all the time when performance. ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นเชื้อเพลิงหรือประกายไฟ และสัตว์ทุกชนิด อย่างเด็ดขาด
 • The floor size is 25x40 Yards. ขนาดสนามการประกวด 25x40 หลา

 

PENALTY การตัดคะแนน

For time requirements: 0.1 points per 3 seconds or fraction thereof. หากใช้เวลาการประกวดเกินตามที่กำหนดไว้ ตัดคะแนน 0.1 คะแนน ทุก 3 วินาที
Fo props and equipment not allow to put inside the stadium before or after competition: 10 points. ฉากและอุปกรณ์วางไว้ในพื้นที่การประกวด ฯ ทั้งก่อนและหลังการประกวด ฯ ตัดคะแนน 10 คะแนน

 

 

Performance Floor Diagram ขนาดสนามและการวัดระยะ

 

Entrance Size ขนาดทางเข้าสนาม

 

Band & Scoring
การให้คะแนน

Judging System sanction by Asia Marching Band Confederation (AMBC). ระบบการตัดสินโดยสมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชีย

* Learn more AMBC judging system: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการตัดสินได้ที่: www.ambc.asia

 

Band & Awards
รางวัล

 

ALL CLASS AND ALL CATEGORY
Receive the Royal Trophy Given By
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
ชนะเลิศทุกประเภทและทุกรุ่น ได้รับถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

All participants will receive certificate. 
ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร  

 

Band & Registration
การสมัครเข้าประกวด

 • Fill in the application form at. กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่ CLICK HERE
 • Thailand Band Register Fee. ค่าสมัครเข้าร่วมประกวดสำหรับวงโยธวาทิตประเทศไทย
  • Independent. THB3,500 / Band
  • Scholastic. THB2,500 / Band
 • Bank Account เลขที่บัญชี www.twmc.or.th/donate

  ** Registration fee can not refund / ไม่สามารถขอคืนค่าสมัครได้ทุกกรณี

   

  Announced on 09/06/2019