MARCHING MUSIC BATTLE


Band & Performers Regulations
คุณสมบัติของวงโยธวาทิตและผู้เข้าประกวด

Battle Open Class

 • No restriction of education requirements. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องสถานศึกษา
 • No restriction of nationality. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 • No performing member age requirements for unit entry. ไม่จำกัดอายุของนักดนตรีและนักแสดงประกอบ
 • Number of participants NOT below than 10 people. จำนวนนักดนตรีและนักแสดงประกอบ ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 10 คน
 • A performer can only be playing and representing ONE TEAM in each category, also not allow to join in Battle Junior Class. นักดนตรีและนักแสดงประกอบสามารถลงประกวดได้เพียงวงเดียวเท่านั้นในแต่ละประเภท และไม่สามารถลงประกวดในรุ่น Battle Junior


Battle Junior Class

 • No restriction of education requirements.ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องสถานศึกษา
 • No restriction of nationality. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 • All Performing member age requirement for unit entry must NOT over than 13 years old, born since 2006 (Count by year only) except Drum Major. อายุของผู้เข้าประกวด (ทุกตำแหน่ง) ต้องไม่เกิน 13 ปี โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 (นับปีเกิดเท่านั้น ไม่นับวันที่) ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 • Number of participants NOT below than 7 people. จำนวนนักดนตรีและนักแสดงประกอบ ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 7 คน
 • A performer can only be playing and representing ONE TEAM in each category. นักดนตรีและนักแสดงประกอบสามารถลงประกวดได้เพียงวงเดียวเท่านั้นในแต่ละประเภท

 

Individual & Dual Battle

 • No restriction of education requirements.ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องสถานศึกษา
 • No restriction of nationality. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 • No performing member age requirements for unit entry. ไม่จำกัดอายุของนักดนตรีและนักแสดงประกอบ
 • A performer can only be playing and representing ONE TEAM in each category. นักดนตรีสามารถลงประกวดได้เพียงทีมเดียวเท่านั้นในแต่ละประเภท

 

 

How to Change Class
การเปลี่ยนรุ่น

 • After completed registration please send requirement letter to TWMC and allow to change class 30 day before competition date, after that not allow to change class in any case. หลังจากที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วหากต้องการเปลี่ยนรุ่นให้ส่งหนังสือคำร้องมาที่สมาคมฯ โดยสามารถเปลี่ยนรุ่นได้ก่อนวันประกวด 30 วันเท่านั้น หลังจากนั้นจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนรุ่นการประกวดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • Any participants over age limit or over quantity of participants rules will not allow to join competition. กรณีตรวจเจอผู้เล่นที่อายุเกิน หรือจำนวนผู้เล่นเกินจากที่กติกากำหนด ต้องถูกตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดเท่านั้น

 

Event Performance
รายละเอียดการประกวด

 • Each Battle group will need to prepare 2 different routines that consists drumline cadences of their own choices, to be executed together with some drill and display. ทุกทีมเตรียมการแสดงอย่างน้อย 2 ชุดที่แตกต่างกัน และออกแบบการเดินแปรขบวนตามบทเพลงที่ใช้ในการประกวด
 • Performance timing in Preliminary Round shall NOT be longer than 2 minutes/round.. ใช้เวลาในการแสดงรอบละไม่เกิน 2 นาที ในรอบคัดเลือก
 • Performance timing in FINALS Round shall NOT be longer than 3 minutes/round. ใช้เวลาในการแสดงรอบละไม่เกิน 3 นาที ในรอบชิงชนะเลิศ
 • All participant team if not over 6 teams will NO ranking round, will arrange ranking by lucky draw. สำหรับจำนวนทีมที่เข้าประกวดหากไม่เกินจำนวน 6 ทีม จะไม่มีรอบจัดลำดับโดยการให้คะแนน และให้ทุกทีมจัดลำดับโดยวิธีการจับสลาก
 • The competition floor size 15 x 15 Yards. ขนาดพื้นที่ในการแสดง 15 x 15 หลา
 • Props and Electronic Effect allow to use but must be careful and suitable with show. Only participants can stay in the competition area. อุปกรณ์ ฉาก และ เอฟเฟคไฟฟ้าต่าง ๆ สามารถใช้ได้ แต่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมในการแสดงโชว์ โดยผู้ที่อยู่ในพื้นที่การประกวด ต้องเป็นนักดนตรีและนักแสดงประกอบเท่านั้น
 • Not allow to use Fire, live animal all the time when performance. ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นเชื้อเพลิงหรือประกายไฟ และสัตว์ทุกชนิด อย่างเด็ดขาด

 

Special Rules for DrumLine Battle ระเบียบสำหรับประเภท DrumLine Battle

 • Main instruments allow to use is Marching Percussion instruments complete with carrier or any traditional drums with holder (unpitched percussion), not allow to put drums on the floor and play, pitch Percussion (Marimba, Vibraphone, Etc.) are not allowed. เครื่องดนตรีหลักที่ใช้ต้องเป็นประเภท Marching Percussion พร้อมสายสะพาย หรือกลองพื้นบ้านที่ใส่สายสะพายเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ขาตั้งกลอง หรือวางกับพื้นตี และไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องประเภท Percussion ที่มีระดับเสียง เช่น มาริมบ้า, ไวบราโฟน, ทิมปานี เป็นต้น
 • Allow to use Electric Keyboard, auxiliary percussion, allow only two (2) person to play those instruments and can set up anywhere in battle area. อนุญาตให้ใช้เครื่องดนตรีคีย์บอร์ดไฟฟ้า และอุปกรณ์ Auxiliary Percussion ได้ โดยเครื่องดนตรีกลุ่มนี้สามารถมีนักดนตรีได้ไม่เกิน 2 คน และสามารถจัดวางเครื่องดนตรีได้ทุกตำแหน่งในพื้นที่การประกวด
 • NOT allow to use Drum set and concert percussion. ไม่อนุญาตให้ใช้กลองชุด และเครื่องดนตรีประเภท Concert Percussion

 

Special Rules for BrassLine Battle ระเบียบสำหรับประเภท BrassLine Battle

 • Main instruments allow to use is brass instruments only. เครื่องดนตรีหลักที่ใช้ต้องเป็นประเภทเครื่องลมทองเหลืองเท่านั้น
 • Allow to use Drum Set, Electric Drum, Electric Keyboard, Electric Bass Guitar etc. and auxiliary percussion. Allow only two (2) person to play those instruments and can set up anywhere in battle area. อนุญาตให้ใช้กลองชุดหรือเครื่องดนตรีไฟฟ้าได้ เช่น คีย์บอร์ด กีต้าร์เบส ฯลฯ และอุปกรณ์ Auxiliary Percussion โดยเครื่องดนตรีกลุ่มนี้สามารถมีนักดนตรีได้ไม่เกิน 2 คน และสามารถจัดวางเครื่องดนตรีได้ทุกตำแหน่งในพื้นที่การประกวด
 • NOT allow to use Concert percussion, Woodwinds, Marching Percussion. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องดนตรีประเภท Concert Percussion เครื่องลมไม้ และกลองเดินแถว

 

Special Rules for WoodWinds Battle ระเบียบสำหรับประเภท WoodWinds Battle

 • Main instruments allow to use is woodwind instruments only. เครื่องดนตรีหลักที่ใช้ต้องเป็นประเภทเครื่องลมไม้ท่านั้น
 • Allow to use Drum Set, Electric Drum, Electric Keyboard, Electric Bass Guitar etc. and auxiliary percussion. Allow only two (2) person to play those instruments and can set up anywhere in battle area. อนุญาตให้ใช้กลองชุดหรือเครื่องดนตรีไฟฟ้าได้ เช่น คีย์บอร์ด กีต้าร์เบส ฯลฯ และอุปกรณ์ Auxiliary Percussion โดยเครื่องดนตรีกลุ่มนี้สามารถมีนักดนตรีได้ไม่เกิน 2 คน และสามารถจัดวางเครื่องดนตรีได้ทุกตำแหน่งในพื้นที่การประกวด
 • Allow to use wireless microphone with all woodwind instruments and connect to amplifier. อนุญาตให้ใช้ไมโครโฟนไร้สายติดกับเครื่องดนตรี woodwinds ได้ เพื่อต่อเข้ากับเครื่องขยายเสียง
 • NOT allow to use Concert percussion, Brasswind, Marching Percussion. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องดนตรีประเภท Concert Percussion เครื่องลมทองเหลือง และกลองเดินแถว

 

Special Rules for Individual & Dual Battle ระเบียบสำหรับประเภท Individual & Dual Battle

 • Is allow for Snare and Tenor Drum only. เครื่องดนตรีที่ใช้ได้แก่ Snare และ Tenor Drum
 • Send VDO (MP4) record your performance not over 3 minutes for preliminary round and send file to E-Mail: info@twmc.or.th. ให้บันทึก VDO การแสดง (ไฟล์ MP4) ไม่เกิน 3 นาที สำหรับรอบคัดเลือก แล้วส่งมาที่ E-Mail: info@twmc.or.th
 • Take VDO in landscape and must can see the face clearly. ถ่าย VDO ในแนวนอน และต้องมองเห็นหน้าชัดเจน
 • Register and send VDO before 5 October 2019. สมัครเข้าร่วมประกวด ฯ และส่ง VDO ก่อนวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เท่านั้น
 • Only top 2 score ranking will pass to finals round on 20 December 2019 at Sisaket province. คะแนนสูงสุด 2 อันดับแรก จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

 

Performance Area Diagram ขนาดสนาม

 

What are the Battle judges looking for?
การตัดสิน

There will be a minimum of three judges at every Battle event. Each judge has focused on 60% Music fundamental of instruments, 20% Presentation and Showmanship and 20% Marching & Maneuvering. กรรมการที่ใช้ในการตัดสินอย่างน้อย 3 ท่าน โดยการกรรมการตัดสินแต่ละท่านจะมองการตัดสินออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 60% เทคนิคทางด้านดนตรี ในแต่ละเครื่องดนตรี, 20% การนำเสนอของรูปแบบการแสดงโชว์ และ 20% เรื่องของการเดิน และแปรขบวนต่าง ๆ

* Learn more AMBC judging system: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการตัดสินได้ที่: www.ambc.asia

 

Band & Awards
รางวัล

 

BATTLE OPEN CLASS

DrumLine Battle / BrassLine Battle / WoodWinds Battle
Receive the Royal Trophy Given By
Her Royal Highness Princess Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana
ชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

 

BATTLE JUNIOR CLASS

DrumLine Battle / BrassLine Battle / WoodWinds Battle
Receive the Trophy By
Asian Marching Band Confederation
ชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลจาก สมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชีย

 

All participants will receive certificate. 
ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร  

 

Band & Registration
การสมัครเข้าประกวด

 • Fill in the application form at. กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่ CLICK HERE
 • Thailand Band Register Fee. ค่าสมัครเข้าร่วมประกวดสำหรับวงโยธวาทิตประเทศไทย
  • Battle Open Class. THB2,000 / Team
  • Battle Junior Class. THB1,500 / Team
 • Bank Account เลขที่บัญชี www.twmc.or.th/donate

  ** Registration fee can not refund / ไม่สามารถขอคืนค่าสมัครได้ทุกกรณี

   

  Announced on 09/06/2019