STREET PARADE


Band & Performers Regulations
คุณสมบัติของวงโยธวาทิตและผู้เข้าประกวด

Division 1

 • No restriction of education requirements. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องสถานศึกษา
 • No restriction of nationality. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 • No age requirements for performing members entry. ไม่จำกัดอายุของนักดนตรีและนักแสดงประกอบ
 • Number of participants include Musician, Color Guard and Drum Major minimum required must be 27 people each group. No maximum number. จำนวนนักดนตรี นักแสดงประกอบ (Color Guard) และคทากร ตั้งแต่ 27 คนขึ้นไป
 • A performers can only be playing and representing ONE TEAM in each category, also not allow to join in Division 2. นักดนตรีและนักแสดงประกอบสามารถลงประกวดได้เพียงวงเดียวเท่านั้นในแต่ละประเภท และไม่สามารถลงประกวดในรุ่น Division 2

Division 2

 • No restriction of education requirements. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องสถานศึกษา
 • No restriction of nationality. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 • No age requirements for performing members entry. ไม่จำกัดอายุของนักดนตรีและนักแสดงประกอบ
 • Playing members including Color Guard and Drum Major must be Minimum 10 to Maximum 26 people only, per group. จำนวนนักดนตรี นักแสดงประกอบ (Color Guard) และคทากร ทั้งหมดอยู่ระหว่าง 10-26 คน
 • A performers can only be playing and representing ONE TEAM in each category, also not allow to join in Division 1. นักดนตรีและนักแสดงประกอบสามารถลงประกวดได้เพียงวงเดียวเท่านั้นในแต่ละประเภท และไม่สามารถลงประกวดในรุ่น Division 1

 

 

How to Change Class
การเปลี่ยนรุ่น

 • After completed registration please send requirement letter to TWMC and allow to change class 30 days before competition date, after that not allow to change class in any case. หลังจากที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วหากต้องการเปลี่ยนรุ่นให้ส่งหนังสือคำร้องมาที่สมาคม ฯ โดยสามารถเปลี่ยนรุ่นได้ก่อนวันประกวด 30 วันเท่านั้น หลังจากนั้นจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนรุ่นการประกวดทุกกรณี

 

Event Performance
รายละเอียดการประกวด

 • The instrument allow to competition is Woodwind, Brass, Percussion, Color Guard, Melodica, Bagpipe. เครื่องดนตรีที่สามารถใช้ลงประกวดได้ ได้แก่ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้, เครื่องลมทองเหลือง, เครื่องดนตรีประเภทตี กลุ่มนักแสดงประกอบ, เครื่องดนตรีประเภทเมโลดิกา และปี่สก๊อต
 • Choose any suitable songs for Street parade competition. เลือกบทเพลงที่ใช้ในการประกวดได้อิสระ
 • Distance of parade is around 1.2 Kilometer and street wide 6-8 meters. ระยะทางในการเดินประมาณ 1.2 กิโลเมตร และขนาดความกว้างของถนน 6-8 เมตร
 • Division 1 must prepare one show at VIP point, performing not over than 3 minutes. สำหรับ Division 1 ต้องเตรียมการแสดง จำนวนหนึ่งชุด บริเวณจุด VIP โดยการแสดงต้องไม่เกิน 3 นาที
 • Division 2 must prepare one show at VIP point, performing not over than 2 minutes. สำหรับ Division 2 ต้องเตรียมการแสดง จำนวนหนึ่งชุด บริเวณจุด VIP โดยการแสดงต้องไม่เกิน 2 นาที
 • Player must same person with Street Parade and Show point, not allow to add or remove player except conductor. นักดนตรีและนักแสดง ต้องเป็นผู้เล่นชุดเดียวกันทั้งหมด ไม่อนุญาตให้เพิ่มหรือลดจำนวนคนในจุดการแสดง ยกเว้นผู้อำนวยเพลง
 • Not allow to add more instruments in Show Area. ไม่อนุญาตให้เพิ่มเครื่องดนตรีในจุด Show
 • Use markers and floor number marking from TWMC only (See example in picture below). ให้ใช้จุดและป้ายแสดงหมายเลข 5 หลา ที่ทางกองประกวดจัดไว้ให้เท่านั้น (ดูตัวอย่างตามภาพประกอบ)
 • Not allow to use Fire, live animal all the time when performance. ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นเชื้อเพลิงหรือประกายไฟ และสัตว์ทุกชนิด อย่างเด็ดขาด

 

PENALTY การตัดคะแนน

 • For time requirements: 0.1 points per 3 seconds or fraction thereof. หากใช้เวลาการประกวดเกินหรือน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ ตัดคะแนน 0.1 คะแนน ทุก 3 วินาที
 • For Division 1, 1 point deduction every 1 person less of the required minimum number. (ie. If you only have 24 total members, will have 2 points deduction). สำหรับ Division 1 หากจำนวนผู้ลงประกวดน้อยกว่ากติกากำหนด จะถูกตัด 1 คะแนน ทุกๆ 1 คน จนครบจำนวนที่กติกากำหนด (ตัวอย่าง มีจำนวนผู้เข้าประกวดทั้งหมด 24 คน จะถูกตัด 2 คะแนน)
 • For Division 2, Disqualification. Group can only compete once required number is meet, exceeding pax must be eliminated immediately. กรณีตรวจเจอผู้เล่นที่จำนวนเกินจากที่กติกากำหนด ต้องตัดผู้เล่นที่เกินออกจนครบตามจำนวนที่กติกากำหนด

 

 

Street Parade Direction เส้นทางการเดิน

 

Judge System
การให้คะแนน

Judging System sanction by Asia Marching Band Confederation (AMBC). ระบบการตัดสินรับรองโดยสมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชีย

* Learn more AMBC judging system: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการตัดสินได้ที่: www.ambc.asia

 

Band & Awards
รางวัล

 

DIVISION 1 & 2

Receive the Royal Trophy Given By
Her Royal Highness Princess Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana
ชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

 

All participants will receive certificate in PDF file. 
ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรเป็นไฟล์ PDF

 

Band & Registration
การสมัครเข้าประกวด

 • Fill in the application form at. กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่ CLICK HERE
 • Register Fee. ค่าสมัครเข้าร่วมประกวด
  • Division 1. THB1,500 / Band
  • Division 2. THB1,000 / Band
 • Bank Account เลขที่บัญชี

BNAGKOK BANK / ธนาคารกรุงเทพ

Account No.        008-7004-008  /  Saving Account
Account Name:   Thailand World Music Championships
SWIFT Code:      BKKBTHBK

ชื่อบัญชี :   Thailand World Music Championships
เลขที่บัญชี :    008-7004-008
ประเภทบัญชี :   ออมทรัพย์

Announced on 20/02/2020